x

Vyberte si jazyk

VYHRAJTE POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ano, je to tak! Ovládněte hru Power Up získáte možnost vyhrát exkluzivní POWER RANGERS Karate Boot Camp. Součástí je cesta na místo a ubytování přes noc.

Hrajte a vyhrajte!

nabídka

jazykyPravidla soutěže

ČLÁNEK 1

Společnost Advanced Power Solutions NV, se sídlem na adrese Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie, pořádá bezplatnou soutěž bez nutnosti nákupu, která začíná 15. 4. 2021 do 30. 12. 2021. Do této soutěže se můžete zapojit pouze prostřednictvím webových stránek soutěže (poweryourday.win).

ČLÁNEK 2

Soutěže se mohou zúčastnit dospělé osoby starší osmnácti let (nebo osoby mladší se souhlasem rodičů), které mají trvalé bydliště v následujících zemích: Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Severní Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Turecko, Spojené království, Ukrajina. Výjimkou jsou osoby s trvalým bydlištěm v těchto zemích, které pracují pro společnost Advanced Power Solutions NV a Hasbro, Inc., a zaměstnanci centra zajišťujícího koordinaci soutěže a jejich blízcí rodinní příslušníci (až do první generace včetně). Společnost Advanced Power Solutions NV má právo po určitou dobu kdykoli v průběhu soutěže pořádané společností Advanced Power Solutions NV vyřadit z účasti osobu (aniž by byla povinna uvést důvod) na základě porušení ze strany takové osoby, nebo na základě podezření z porušení některé z Podmínek účasti v soutěži, nebo v případě zneužití, porušení nebo podvodné účasti v soutěži. Organizovaná nebo skupinová účast v soutěži bude považována za podvod a automaticky povede k vyřazení. Tímto jste seznámeni s tím, že společnost Advanced Power Solutions NV zavedla ochranná opatření proti podvodnému chování, která mimo jiné zahrnují vyhodnocování postupů, jako např. nadměrné používání jedné IP adresy.

ČLÁNEK 3

Aby se účastníci mohli do soutěže zapojit, musí postupovat podle pokynů uvedených na webové stránce (poweryourday.win) a musí se registrovat s využitím platné e-mailové adresy. Účast v soutěži není možná za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny v pravidlech soutěže. Všechny neúplné nebo nesprávně formátované přihlášky do soutěže budou považovány za neplatné.

ČLÁNEK 4

Aby se účastníci mohli do soutěže zapojit, musí řádně a správně vyplnit na webu (poweryourday.win) následující údaje:

 • Zaregistrovat své skóre po hraní hry POWER UP na webu poweryourday.win (1 pole)
 • Svou odpověď na rozhodující otázku o měsíční cenu (1 pole)
 • Svou odpověď na rozhodující otázku o hlavní cenu (1 pole)
 • Své údaje do soutěžního formuláře Panasonic (4 pole)
 • Schválení zveřejnění výsledků hry (1 zaškrtávací políčko – nepovinné)
 • Schválení pravidel soutěže a zásad ochrany osobních údajů (2 zaškrtávací políčka)

ČLÁNEK 5

Výherci jsou:

Výherci první ceny (3): účastník, který ve hře POWER UP na webu poweryourday.win dosáhl nejvyššího skóre. V případě remízy rozhodne rozhodující otázka o hlavní cenu. Výherci první ceny získají Karate Boot Camp POWER RANGERS na tajném místě, včetně letenek a ubytování v luxusním hotelu na 3 noci. Každý výherce si s sebou může vzít jednu osobu.

Účastníci na druhém místě (50): na konci soutěže získá 50 účastníků s nejvyšším herním skóre ve hře POWER UP (kromě vítězů) POWER RANGERS Dino Fury Morpher a Nerf Ultra AMP. Ceny budou uvedeny na adrese poweryourday.win/cs/prizes. V případě remízy rozhodne rozhodující otázka o hlavní cenu.

Měsíční vítězové (25): Každý měsíc zvítězí 25 účastníků, kteří se svým tipem nejvíce přiblíží správné odpovědi na měsíční otázku o cenu v soutěžním formuláři. V případě remízy vyhraje účastník, který zadal odpověď jako první. Ceny na každý měsíc budou uvedeny na adrese poweryourday.win/cs/prizes. Měsíční ceny jsou:

 • 5× Nerf Ultra Amp a balení POWER RANGERS Battle Attackers po dvou (5 nejlepších odpovědí)
 • 20× Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 a balení POWER RANGERS Battle Attackers po dvou (6.–25. odpověď)

Každý člověk se do soutěže smí zapojit jen jednou každý měsíc s jednou platnou e-mailovou adresou. Účastníci mohou vyhrát nejvýše dvě měsíční ceny a k tomu hlavní cenu nebo jednu cenu za druhé místo na konci soutěže. Z výhry měsíční ceny nebo ceny za druhé místo jsou vyloučeny osoby se stejnou IP adresou nebo fyzickou adresou.

ČLÁNEK 6

Advanced Power Solutions NV kontaktuje 25 měsíčních výherců e-mailem, a to během týdne po ukončení měsíce, ve kterém se do soutěže přihlásili (první týden následujícího měsíce) a požádá je, aby potvrdili své celé jméno, adresu, datum narození a telefonní číslo do pátku následujícího týdne (druhý týden v měsíci).

Společnost Advanced Power Solutions NV bude kontaktovat výherce hlavní ceny a výherce na druhém místě e-mailem do pátku 21. ledna 2022 a vyzve je, aby do pátku 4. února 2022 potvrdili své celé jméno, adresu, datum narození a telefonní číslo.

Nebudou-li tyto údaje poskytnuty, bude to mít za následek neposkytnutí výher. Společnost Advanced Power Solutions NV si vyhrazuje právo zkontrolovat totožnost a požadovaný minimální věk, aby mohla výhru vydat. Pokud výherci ve stanovené lhůtě nepotvrdí, že cenu přijímají, pak bude společnost Advanced Power Solutions NV oprávněna vybrat jiného výherce a tomu příslušnou cenu udělit.

ČLÁNEK 7

Výhry není možné dělit a musí být přijaty tak, jak jsou. Výhry mohou být uděleny pouze výhercům a nejsou převoditelné na jiné osoby. Výherci nemají právo požadovat vyplacení hodnoty výhry v hotovosti a výhru nelze vyměnit za alternativní produkty. Výherci obdrží výhry poštou poté, co potvrdí adresu trvalého bydliště.

ČLÁNEK 8

Společnost Advanced Power Solutions NV nemá povinnost poskytnout kompenzaci, splatit nebo vyměnit výhru za hotovost v případě její ztráty nebo krádeže. Finanční vyrovnání není za žádných okolností možné. Společnost Advanced Power Solutions NV může nabízené ceny nahradit jinými v obdobné nebo vyšší hodnotě, pokud by to bylo z důvodu dostupnosti cen nutné. Společnost Advanced Power Solutions NV si vyhrazuje právo takto postupovat.

ČLÁNEK 9

Společnost Advanced Power Solutions NV neposkytuje ani nenabízí žádné záruky na výhry a není odpovědná za:

 • krádež, ztrátu, poškození nehody nebo náklady jakékoli povahy, a to včetně těch, které mohou být přímým nebo nepřímým následkem účasti na soutěži, udělení výhry nebo v důsledku jakéhokoli jiného způsobu, jakým může být výhra použita,
 • veškeré ztráty, zpoždění nebo zrušení ze strany třetích stran (leteckých společností, cestovních kanceláří, přepravních společností atp.),
 • jakoukoli formu zpoždění v doručení dopisů či balíčků poštou,
 • jakoukoli formu technických problémů na webové stránce nebo e-mailových systémů nebo jakoukoli možnou nekompatibilitu mezi technologiemi používanými v rámci soutěže a hardwarovou nebo softwarovou konfiguraci použitou účastníkem,
 • jakoukoli formu dalších nákladů vynaložených účastníkem za účelem využití či použití ceny,
 • rozhodnutí nebo zamítavé stanovisko jakéhokoli orgánu, který zabraňuje nebo zakazuje výherci výhru využít, zejména kvůli vládním opatřením/omezením kvůli pandemii covidu-19.
 • Rozhodnutí nebo zamítavé stanovisko jakéhokoli orgánu, který společnosti Advanced Power Solutions NV znemožňuje nabídnout cenu, zejména kvůli vládním opatřením/omezením kvůli pandemii covidu-19.

Účastník, který se bude snažit bránit řádnému průběhu soutěže, bude z účasti vyřazen.

ČLÁNEK 10

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí na soutěži budou hrazeny výhradně účastníkem. Účastníci soutěže nemohou za žádných okolností vyžadovat od organizátora soutěže proplacení takových nákladů.

ČLÁNEK 11

Společnost Advanced Power Solutions NV si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže bez předchozího upozornění, nebo soutěž zkrátit či zrušit, pokud by to mělo být v důsledku nepředvídatelných okolností nebo okolností mimo její kontrolu nutné. Taková událost za žádných okolností neopravňuje vznik jakéhokoli nároku vůči společnosti Advanced Power Solutions NV.

ČLÁNEK 12

Účastí v této soutěži přijímáte všechna pravidla v úplném znění. V případě jakýchkoli praktických potíží disponuje společnost Advanced Power Solutions NV rozhodným slovem ohledně použití nebo výkladu těchto pravidel. Jakékoli stížnosti týkající se této soutěži musí být vyhotoveny písemně do sedmi pracovních dnů a zaslány na ústředí společnosti Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie). Stížnost nebude za žádných okolností projednávána osobně nebo po telefonu. Na stížnosti, které nebudou zaslány v uvedené lhůtě, nebude brán zřetel.

ČLÁNEK 13

Vstupem do soutěže souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté osobní údaje bude uchovávat a využívat společnost Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie a následující třetí strana (dodavatel) pro správu soutěže v souladu s odpovídajícími zásadami ochrany osobních údajů:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgie

ČLÁNEK 14

Tato pravidla se řídí belgickým právem. V případě jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s touto soutěží budou mít výhradní pravomoc rozhodovat soudy Belgie.

ČLÁNEK 15

Všechny dotazy týkající se soutěže budou zodpovězeny výhradně písemně.

ČLÁNEK 16

Výherci souhlasí, že se budou účastnit jakékoli formy propagace nebo reklamy ve spojení s udělením jejich výhry.