x

Vyberte si jazyk

VYHRAJTE POWER RANGERS KARATE BOOT CAMP

Ano, je to tak! Ovládněte hru Power Up získáte možnost vyhrát exkluzivní POWER RANGERS Karate Boot Camp. Součástí je cesta na místo a ubytování přes noc.

Hrajte a vyhrajte!

nabídka

jazykyOZNÁMENÍ O OCHRANĚ
ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Toto oznámení o ochraně údajů a soukromí se týká soutěže Power Your Day.

V souladu s požadavky nařízení o ochraně osobních údajů platnými v určitých zemích toto oznámení stanovuje, kdo je odpovědný za shromažďování vašich údajů, jaké osobní údaje se shromažďují a jak se zpracovávají. Je uveden účel a právní podklad pro takové zpracování, délka uchovávání osobních údajů, vaše práva, způsob přístupu k osobním údajům a to, kam se obrátit s žádostí o další informace.

1. Obecné

Společnost Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie, s registračním číslem 0414.688.361, pořádá soutěž Power Your Day (dále „soutěž“) pro osoby v období od 15. dubna 2021 do 30. prosince 2021.

Soutěže Power Your Day se mohou zúčastnit pouze osoby s bydlištěm v následujících zemích: Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Severní Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Turecko, Spojené království, Ukrajina.

Soutěž řídí třetí strana, a to společnost BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgie.

Všechny další podmínky pro účast v soutěži najdete v pravidlech soutěže.

2. Kdo je odpovědný za shromažďování vašich osobních údajů?

Společnost Panasonic Energy Europe NV je nezávislým správcem (dále jen „Panasonic“) a nese odpovědnost za shromažďování vašich osobních údajů. Další informace získáte v níže uvedené části 6.

3. Jaký je účel a právní podklad pro zpracování vašich osobních údajů?

Společnost Panasonic bude zpracovávat vaše osobní údaje (které jsou vyjmenovány níže) za účelem řízení soutěže.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu. Účastníci soutěže budou na toto zpracování upozorněni a budou požádáni o zaškrtnutí pole („Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely řízení této soutěže a v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů“) před vstupem do soutěže tak, jak to stanovuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování se týká jen omezených a nezbytných údajů. Osobní údaje budou zpracována pouze do nezbytné míry.

4. Jaké osobní údaje se shromažďují a jak se zpracovávají?

Osobní údaje

Od všech účastníků budou shromažďovány následující osobní údaje: přezdívka, jméno, e-mailová adresa, IP adresa a země bydliště.

Od všech vítězů soutěže budou shromažďovány následující osobní údaje: příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození.

Jakým způsobem se osobní údaje zpracovávají?

Vaše osobní údaje budou uloženy v databázi, která se nachází na serverech, které hostuje a provozuje v Irsku společnost Panasonic Energy Europe NV a BCC Ark bv. Společnost BCC Ark bv se společnosti Panasonic smluvně zavázala, že bude vaše osobní údaje zabezpečovat. Společnost BCC Ark bv je zavázána udržovat přísná opatření pro ochranu osobních údajů a zabezpečení.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran (např. pro zasílání e-mailů) v rozsahu nezbytném pro řízení soutěže. Společnost BCC Ark bv uzavřela s těmito třetími stranami smluvní ujednání týkající se zabezpečení vašich osobních údajů.

Společnost BCC Ark bv může se společností Panasonic sdílet následující zprávy a údaje:

  • Přehled všech podání (všechny nashromážděné osobní údaje všech účastníků)
  • Všechny nashromážděné osobní údaje všech vítězů
  • Analytické údaje k webu (statistiky Google Analytics: počet návštěvníků webu, relací, zařízení, prohlížečů…)

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je to nutné ke splnění našich zákonných, soudních nebo finančních povinností.

5. Jaká máte práva podle legislativy o ochraně osobních údajů?

Ke svým osobním údajům můžete přistoupit a požádat o jejich opravu s přihlédnutím k podmínkám a omezením dle platných zákonů.

Pokud se nacházíte v EU/EHS, vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně údajů („GDPR“) zahrnují právo na přístup k osobním údajům a získání jejich kopie, právo žádat o opravu nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů a právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů nebo jejich zpracování omezit v souladu s podmínkami stanovenými v GDPR. Za určitých podmínek máte také právo požadovat smazání svých osobních údajů. Kromě toho máte také v některých případech právo na přenositelnost údajů. Jedná se o právo požádat o vrácení osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě, případně můžete požádat o jejich přenos ke třetí straně, pokud je to technicky proveditelné. Jsme povinni vám vyhovět bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k vašim vlastním povinnostem týkajícím se důvěrnosti.

Pokud byste chtěli využít některého z výše uvedených práv nebo byste chtěli získat další informace, můžete nás kontaktovat:

  1. Poštou na adrese: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie
  2. Pomocí kontaktního formuláře: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu a nejpozději jeden měsíc od přijetí této žádosti, pokud nám platné zákony o ochraně osobních údajů nestanoví delší lhůtu.

Kromě výše uvedených práv si můžete na náš způsob zpracování vašich osobních údajů stěžovat také u kompetentního dozorového orgánu.

6. Koho mohu kontaktovat s žádostí o další informace?

  1. Poštou na adrese: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgie
  2. Pomocí kontaktního formuláře: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/