x

Valige soovitud keel

VÕITKE POWER RANGERITE KARATELAAGER

Jah, just nii! Saage mängu „Power Up“ meistriks ja võite võita kordumatu POWER RANGERITE karatelaagri, mis toimub salajases asukohas. Auhind sisaldab reisi toimumiskohta ja ööbimisega majutust.

Laadige üles ja võitke

menüü

keeledVõistluse reeglid

ARTIKKEL 1

Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, korraldab ilma ostukohustuseta tasuta võistluse ajavahemikus 15.04.2021 kuni 30.12.2021. Võistlusele saab registreeruda ainult võistluse veebisaidi kaudu (poweryourday.win).

ARTIKKEL 2

Võistlusest võivad osa võtta täiskasvanud alates 18. eluaastast (või nooremad vanemate loal), kes elavad järgmistes riikides: Albaania, Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Põhja-Makedoonia Vabariik, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Slovaki Vabariik, Hispaania, Rootsi, Šveits, Holland, Türgi, Ühendkuningriik, Ukraina. Osaleda ei tohi nimetatud riikide elanikud, kes töötavad ettevõttes Advanced Power Solutions NV või Hasbro, Inc., ning võistlust koordineeriva keskuse töötajad koos lähimate pereliikmetega (kuni esimese põlvkonnani (kaasa arvatud)). Advanced Power Solutions NV-l on õigus (ilma, et ta peaks seda põhjendama) keelata tema korraldatava võistluse toimumise ajal ükskõik millisel isikul võistlusel osaleda, kui see isik rikub (või tekib kahtlus, et see isik võib rikkuda) mõnda võistlusel osalemise tingimust, kuritarvitab võistlust või petab seoses võistlusel osalemisega. Organiseeritud või grupiviisilist osalemist võistlusel loetakse pettuseks ning sellega kaasneb automaatselt võistluselt kõrvaldamine. Käesolevaga teavitatakse teid ka sellest, et Advanced Power Solutions NV kasutab teatud meetmeid pettuste takistamiseks, muuhulgas sellise käitumise tuvastamine, mille käigus kasutatakse ohtralt ühtainsat IP-aadressi.

ARTIKKEL 3

Võistlusel osalemiseks tuleb järgida veebisaidil poweryourday.win toodud korda ja registreeruda kehtiva e-posti aadressiga. Võistlusel osalemiseks ei ole ühtegi muud võimalust peale selle, mida kirjeldatakse käesolevates reeglites. Kõik mittetäielikud või vales vormingus esitatud võistlustulemused loetakse kehtetuks.

ARTIKKEL 4

Võistlusele pääsemiseks peavad osalejad esitama veebisaidi poweryourday.win kaudu korrektselt ja täielikult järgmised andmed:

 • veebisaidil poweryourday.win mängu „POWER UP“ mängimisel saadud punktitulemus (1 väli),
 • vastus kuuauhinna lisaküsimusele (1 väli),
 • vastus peaauhinna lisaküsimusele (1 väli),
 • oma andmed Panasonicu võistlusevormil (4 välja),
 • nõusolek mängu punktitulemuste avaldamise kohta (1 märkeruut – valikuline),
 • nõusolek võistluse reeglite ja privaatsuspõhimõtetega (2 märkeruutu).

ARTIKKEL 5

Võitjad

Esimese auhinna võitjad (3): osaleja, kes sai veebisaidil poweryourday.win mängus „POWER UP“ suurima punktitulemuse. Viigi korral otsustab peaauhinna lisaküsimus. Esimese auhinna võitjad saavad auhinnaks võimaluse osaleda salajases kohas toimuvas POWER RANGERITE karatelaagris, kaasa arvatud lennud ja kolmeks ööks majutuse luksushotellis. Iga võitja saab kaasa võtta ühe kaaslase.

Lohutusauhinnad (50): võistluse lõpus saavad mängu „POWER UP“ 50 kõige suurema punktitulemuse saanud osalejat (peale võitjate) POWER RANGERSi Dino Fury Morpheri ja Nerfi püssi Ultra AMP. Auhinnavõitjad avaldatakse aadressil poweryourday.win/et/prizes. Viigi korral otsustab peaauhinna lisaküsimus.

Kuuauhinna võitjad (25) Iga kuu võidavad auhinna 25 osalejat, kes vastavad kõige täpsemalt võistluse vormil olevale kuuauhinna küsimusele. Ühesuguse vastuse korral võidab osaleja, kes vastas esimesena. Kuuauhinna saajad avaldatakse iga kuu aadressil poweryourday.win/et/prizes. Kuuauhinnad on:

 • 5 × Nerf Ultra Amp ja kahene POWER RANGERSi Battle Attackerite pakk (viis parimat vastust),
 • 20 × Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 ja kahene POWER RANGERSi Battle Attackerite pakk (vastused 6–25).

Iga inimene saab võistlusele registreeruda igal kuul ainult üks kord ühe kehtiva e-posti aadressiga. Osalejatel on võimalik võita maksimaalselt kaks kuuauhinda ning samuti võistluse lõpus peaauhind või üks lohutusauhind. Sama IP-aadressi või füüsilise aadressiga üksikisikud ei saa võita kuu- ega lohutusauhinda.

ARTIKKEL 6

Advanced Power Solutions NV võtab võistlusel osalemise kuu lõpule järgneva nädala jooksul (järgmise kuu esimene nädal) e-posti teel ühendust 25 kuuauhinna võitjaga ning palub neil kinnitada oma täisnime, aadressi, sünnikuupäeva ja telefoninumbri enne järgmise nädala reedet (kuu teine nädal).

Advanced Power Solutions NV võtab peaauhinna ja lohutusauhindade võitjatega e-posti teel ühendust hiljemalt reedel, 21.01.2022 ja palub neil kinnitada oma täisnime, aadressi, sünnikuupäeva ja telefoninumbri hiljemalt reedel, 4.02.2022.

Kui võitjad neid andmeid ei edasta, siis jäävad nad auhindadest ilma. Advanced Power Solutions NV jätab endale õiguse kontrollida enne auhinna väljaandmist võitja isikut ja tema vanuse vastavust vanusepiirangule. Kui võitjad ei kinnita ettenähtud aja jooksul oma nõusolekut auhind vastu võtta, on Advanced Power Solutions NV-l õigus valida teine võitja ja anda auhind sellele isikule.

ARTIKKEL 7

Auhindu ei saa osadeks jagada ning need tuleb vastu võtta ettenähtud kujul. Auhindu saab anda ainult võitjatele ning auhinna saamise õigust ei saa üle anda teistele. Võitjatel ei ole õigust nõuda neile pakutava auhinna väärtust rahas ega vahetada auhindu muude toodete vastu. Auhind saadetakse võitjale posti teel pärast oma elukoha aadressi kinnitamist.

ARTIKKEL 8

Advanced Power Solutions NV ei ole kohustatud kaotsiläinud või varastatud auhinda hüvitama, kinni maksma ega välja vahetama. Rahaline väljamakse on täielikult välistatud. Advanced Power Solutions NV võib asendada pakutud auhinnad sama või suurema väärtusega auhindadega, kui algsete auhindade väljaandmine pole nende saadavuse tõttu võimalik. Advanced Power Solutions NV jätab endale õiguse seda teha.

ARTIKKEL 9

Advanced Power Solutions NV ei anna ega paku auhindadele garantiid ning ei kanna varalist ega mittevaralist vastutust:

 • auhinna varguse, kaotsimineku, kahjustada saamise või sellega seotud õnnetusjuhtumi eest ega mis tahes kulude eest, sealhulgas kulud, mis võivad otseselt või kaudselt tuleneda võistlusel osalemisest, auhindade jagamisest või auhindade kasutamisest;
 • kolmanda osapoole (lennufirma, reisibüroo, transpordiettevõtte jne) põhjustatud kahju, viivituse või tühistamise eest;
 • kirjade või pakkide postiga saatmisel tekkida võivate viivituste eest;
 • mis tahes tehniliste tõrgete eest veebisaidil ja/või meilisüsteemis ning võimaliku ühildumatuse eest võistlusel kasutatava tehnoloogia ja/või osaleja kasutatava riist- ja/või tarkvara konfiguratsiooni vahel;
 • täiendavate kulude eest, mis kaasnevad võitjal auhinnast kasu saamise või auhinna kasutamisega;
 • ametiasutuse otsuse või keeldumise eest, mis takistab või keelab võitjal auhinda kasutada, sealhulgas COVID-19 pandeemiast tingitud riiklikud meetmed/piirangud;
 • ametiasutuse otsuse või keeldumise eest, mis muudab auhinna pakkumise Advanced Power Solutions NV jaoks võimatuks, sealhulgas COVID-19 pandeemiast tingitud riiklikud meetmed/piirangud.

Lisaks kõrvaldatakse võistluselt iga osaleja, kes üritab häirida võistluse ettenähtud korras toimumist.

ARTIKKEL 10

Kõik võistlusel osalemisega seotud kulud jäävad osaleja kanda. Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt osalemiskulude hüvitamist.

ARTIKKEL 11

Advanced Power Solutions NV jätab endale õiguse võistluse reegleid ette teatamata muuta või võistlust lühendada või see tühistada, kui sellise otsuse tingivad ootamatud või Advanced Power Solutions NV kontrolli alt väljas olevad asjaolud. Selline muudatus ei anna kellelegi õigust ettevõttele Advanced Power Solutions NV nõudeid esitada.

ARTIKKEL 12

Võistlusel osaledes nõustute kõiki reegleid täielikult järgima. Kui reeglite kohaldamisel või tõlgendamisel ilmnevad praktilised raskused, teeb lõpliku otsuse Advanced Power Solutions NV. Võistlusega seotud kaebused tuleb saata seitsme tööpäeva jooksul kirjalikult Advanced Power Solutions NV peakontorisse (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Kaebusi ei arutata mingil juhul silmast silma ega telefoni teel. Pärast tähtaega esitatud kaebusi ei menetleta.

ARTIKKEL 13

Võistlusel osaledes nõustute, et Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia koos tema alltöövõtjana tegutseva sõltumatu osapoolega, kelle andmed on kirjas allpool, võib säilitada ja kasutada teie poolt edastatud isikuandmeid võistluse haldamiseks vastavalt asjakohasele privaatsuseeskirjale:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia

ARTIKKEL 14

Siinsetele reeglitele kohaldatakse Belgia õigust. Kõik võistlusega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse Belgia kohtute ainupädevuses.

ARTIKKEL 15

Võistlust puudutavatele küsimustele vastatakse ainult kirjalikult.

ARTIKKEL 16

Võitjad nõustuvad osalema oma auhindade väljaandmisega seotud reklaami- või kampaaniategevuses.