x

Ве молиме изберете го вашиот јазик

ОСВОЈТЕ УЧЕСТВО ВО КАРАТЕ-КАМПОТ POWER RANGERS

Да, така е! Усовршете ја играта Power Up и добијте шанса да освоите ексклузивно учество во карате-кампот POWER RANGERS. Тука се вклучени патување до кампот и сместување.

Играјте и освојте!

мени

јазициОдрекување од одговорност

Не претставува гаранција или точност

Додека Advanced Power Solutions NV ги презема сите разумни напори за да се осигури дека сите информации на оваа страница се точни, точноста не може да биде гарантирана и Advanced Power Solutions NV не сноси никаква одговорност за точноста, целокупноста или веродостојноста на која било информација што ја има на оваа страница или е обезбедена преку неа. Оваа страница и сите информации и материјали што ги содржи се доставуваат „такви какви што се“ без гаранција од каков било вид, ниту изречна ниту имплицирана.

Хиперврски

Страницата може да содржи врски со хипертекст кон други Интернет страници кои се развиени потполно независно од оваа страница. Затоа Advanced Power Solutions NV не презема никаква одговорност или гаранција во врска со точноста, целокупноста или веродостојноста на информациите што се содржат на кои било други Интернет-страници, а пристапот до кои било други Интернет-страници поврзани со страницата е на ваш сопствен ризик.

Известување за авторски права

Целокупната содржина на оваа страница е заштитена со авторски права. Смеете да ги користите информациите, текстот, сликите или графиката што се содржани на оваа страница за ваша лична, некомерцијална употреба и не смеете да ги репродуцирате, менувате, пренесувате, лиценцирате или објавувате, целосно или делумно, за каква било цел без претходно писмено одобрување од страна на Advanced Power Solutions NV.

Трговски марки

Сите трговски марки, логоа и други ознаки прикажани на оваа страница се сопственост на Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation of Japan или на трети лица. Не смеете да ги користите, преземате, копирате или дистрибуирате на кој било начин без писмена согласност од Advanced Power Solutions NV, Panasonic Corporation или слично трето лице, во зависност од случајот.

Одговорност

Advanced Power Solutions NV изречно се оградува од секаква одговорност за какви било директни, индиректни, случајни, последователни или посебни штети што ќе произлезат од или на каков било начин ќе бидат поврзани со вашиот пристап до или од користењето на оваа страница, вклучително и од секаква загуба или штета предизвикана од вируси што може да влијаат врз вашата компјутерска опрема или вашата доверба во информациите добиени преку страницата.

СО ПРИСТАПУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА СТРАНИЦА, ВИЕ ЈА ПРИФАЌАТЕ ОВАА ПОЛИТИКА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЈА. ВАШИОТ ПРИСТАП ДО ОВАА СТРАНИЦА Е ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПОЛИТИКА (ШТО СЕ АЖУРИРА ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ) ИСТО КАКО И НА СИТЕ ВАЖЕЧКИ ЗАКОНИ.