x

Wybierz język

WYGRAJ WYJAZD NA KARATE BOOT CAMP POWER RANGERS

Zgadza się! Zostań mistrzem gry Power Up i wygraj wyjątkowy wyjazd na Karate Boot Camp POWER RANGERS. Nagroda obejmuje także wycieczkę na plan i zakwaterowanie.

Graj i wygraj!

menu

językiZasady konkursu

ARTYKUŁ 1

Firma Advanced Power Solutions NV z siedzibą pod adresem Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, organizuje bezpłatny konkurs bez obowiązku zakupu. Konkurs trwa od 15.04.2021 r. do 30.12.2021 r. Udział w konkursie możliwy jest tylko za pośrednictwem strony internetowej konkursu (poweryourday.win).

ARTYKUŁ 2

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat (lub młodszych, za zgodą rodziców), mieszkających w następujących krajach: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy tych krajów, którzy są pracownikami firmy Advanced Power Solutions NV i Hasbro, Inc. oraz centrum koordynującego konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin (do pierwszego pokolenia włącznie). W trakcie organizowanego przez siebie konkursu firma Advanced Power Solutions NV może wyłączyć daną osobę z uczestnictwa w dowolnej chwili (bez obowiązku podawania przyczyn) na określony czas w związku z naruszeniem – lub podejrzeniem naruszenia – któregokolwiek z „Warunków uczestnictwa” oraz w przypadku nadużycia, naruszenia lub oszustwa w konkursie. Uczestnictwo w konkursie w sposób zorganizowany i/lub jako grupa stanowi oszustwo i automatycznie prowadzi do wyłączenia. Niniejszym informujemy uczestników, że firma Advanced Power Solutions NV wdrożyła określone środki mające zapobiegać oszustwu, w tym, między innymi, praktyki identyfikacji, takie jak wielokrotne korzystanie z jednego adresu IP.

ARTYKUŁ 3

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą postępować zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej (poweryourday.win) oraz zarejestrować się, podając prawidłowy adres e-mail. W konkursie można uczestniczyć wyłącznie według zasad niniejszego regulaminu. Niekompletne lub nieprawidłowo sformatowane zgłoszenia konkursowe zostaną uznane za nieważne.

ARTYKUŁ 4

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą przesłać następujące, poprawne i pełne, informacje za pośrednictwem strony internetowej (poweryourday.win):

 • Wynik w grze POWER UP na stronie poweryourday.win (1 pole)
 • Odpowiedź na pytanie rozstrzygające remis w walce o nagrodę miesiąca (1 pole)
 • Odpowiedź na pytanie rozstrzygające remis w walce o nagrodę główną (1 pole)
 • Dane zawarte w formularzu konkursowym Panasonic (4 pola)
 • Zgoda na publikację wyników gry (1 pole – opcjonalnie)
 • Akceptacja zasad konkursu i Polityki prywatności (2 pola)

ARTYKUŁ 5

Zwycięzcy:

Zdobywcy nagrody głównej (3): uczestnik, który zarejestrował najwyższy wynik w grze POWER UP na stronie poweryourday.win. W przypadku remisu decyduje odpowiedź na pytanie rozstrzygające. Zdobywcy nagrody głównej wygrywają udział w Karate Boot Camp POWER RANGERS w tajemniczej lokalizacji, w tym przeloty i zakwaterowanie na 3 noce w luksusowym hotelu. Każdy zwycięzca może wziąć ze sobą osobę towarzyszącą.

Finaliści (50): po zakończeniu konkursu 50 uczestników z najwyższymi wynikami w grze POWER UP (poza zwycięzcami) otrzyma figurkę POWER RANGERS Dino Fury Morpher i wyrzutnię Nerf Ultra AMP. Lista nagród zostanie opublikowana na stronie poweryourday.win/pl/prizes. W przypadku remisu decyduje odpowiedź na pytanie rozstrzygające.

Zdobywcy nagrody miesiąca (25): Każdego miesiąca zostanie wybranych 25 zwycięzców, czyli uczestników, którzy podadzą w formularzu konkursowym odpowiedź na dodatkowe pytanie najbardziej zbliżoną do prawidłowej w walce o nagrodę miesiąca. W przypadku remisu wygrywa uczestnik, który przesłał swoją odpowiedź jako pierwszy. Lista nagród w danym miesiącu zostanie opublikowana na stronie poweryourday.win/pl/prizes. Nagrody miesiąca:

 • 5 wyrzutni Nerf Ultra AMP i podwójnych zestawów figurek POWER RANGERS Battle Attackers (5 najlepszych odpowiedzi)
 • 20 wyrzutni Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 i podwójnych zestawów figurek POWER RANGERS Battle Attackers (odpowiedzi 6–25)

Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz w miesiącu, podając jeden ważny adres e-mail. Po zakończeniu konkursu uczestnicy mogą wygrać maksymalnie 2 nagrody miesiąca, a także nagrodę główną lub 1 nagrodę dla finalisty. Osoby, które mają ten sam adres IP lub adres zamieszkania, nie mogą wygrać nagrody miesiąca ani nagrody dla finalisty.

ARTYKUŁ 6

Firma Advanced Power Solutions NV skontaktuje się z 25 zwycięzcami miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu tygodnia następującego po zakończeniu miesiąca, w którym wzięli udział w konkursie (w pierwszym tygodniu następnego miesiąca), zwracając się o potwierdzenie pełnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru telefonu do piątku następnego tygodnia (drugiego tygodnia miesiąca).

Firma Advanced Power Solutions NV skontaktuje się ze zdobywcami nagrody głównej i pozostałymi finalistami za pośrednictwem poczty elektronicznej do piątku 21 stycznia 2022 r., zwracając się o potwierdzenie pełnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru telefonu do piątku 4 lutego 2022 r.

Niepodanie tych informacji spowoduje nieprzyznanie nagród. Firma Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości oraz minimalnego wymaganego wieku w celu wydania nagrody. Jeśli zwycięzcy nie potwierdzą przyjęcia nagrody w określonym terminie, firma Advanced Power Solutions NV może wybrać innego zwycięzcę i przyznać nagrodę tej osobie.

ARTYKUŁ 7

Nagrody muszą być przyjęte w ich określonej formie i nie można ich dzielić. Przysługują one jedynie zwycięzcom i nie można ich przekazać innym osobom. Zwycięzcy nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego za zaoferowane im nagrody ani wymienić nagród na inne produkty. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą po potwierdzeniu swojego oficjalnego adresu.

ARTYKUŁ 8

Firma Advanced Power Solutions NV nie ma obowiązku rekompensaty, zwrotu kosztów ani wypłaty gotówkowej w przypadku jakichkolwiek strat lub kradzieży. Żadne rozliczenie gotówkowe nie jest możliwe. Firma Advanced Power Solutions NV może wymienić oferowane nagrody na inne o podobnej lub wyższej wartości z powodów związanych z dostępnością. Firma Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie do tego prawo.

ARTYKUŁ 9

Firma Advanced Power Solutions NV nie udziela ani nie oferuje żadnych gwarancji dotyczących nagród oraz nie jest odpowiedzialna i nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • kradzież, strata, uszkodzenie, wypadek lub jakiegokolwiek rodzaju koszty, w tym takie, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wynikać z udziału w tym konkursie, przyznania nagród lub korzystania z nagród w jakikolwiek sposób;
 • wszelkie straty, opóźnienia lub odwołania spowodowane przez stronę trzecią (linie lotnicze, biuro podróży, firmę transportową itp.);
 • wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostarczaniu listów lub paczek przez pocztę;
 • wszelkiego rodzaju problemy techniczne na stronie internetowej i/lub w systemie poczty elektronicznej oraz wszelkie przypadki niezgodności pomiędzy technologią zastosowaną w konkursie a konfiguracją sprzętu i/lub oprogramowania u użytkownika;
 • wszelkiego rodzaju dodatkowe koszty poniesione przez zwycięzcę w celu skorzystania z nagrody;
 • decyzja lub odmowa wydana przez dowolny organ władzy uniemożliwiająca lub zabraniająca zwycięzcy wykorzystania nagrody, w tym, między innymi z powodu obostrzeń i zakazów związanych z pandemią COVID-19.
 • Decyzja lub odmowa wydana przez dowolny organ władzy uniemożliwiająca firmie Advanced Power Solutions NV zaoferowanie nagrody, w tym, między innymi z powodu obostrzeń i zakazów związanych z pandemią COVID-19.

Ponadto każdy uczestnik, który spróbuje zakłócić prawidłowy przebieg konkursu, zostanie z niego wykluczony.

ARTYKUŁ 10

Wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w konkursie pokrywa w całości użytkownik. Użytkownik nie może żądać od organizatora zwrotu kosztów uczestnictwa bez względu na okoliczności.

ARTYKUŁ 11

Firma Advanced Power Solutions NV zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu bez uprzedzenia, a także do skrócenia lub odwołania konkursu, jeśli to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza jej kontrolą. Takie przypadki nie mogą stanowić podstawy do roszczeń względem firmy Advanced Power Solutions NV.

ARTYKUŁ 12

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. W razie jakichkolwiek trudności praktycznych firma Advanced Power Solutions NV podejmie ostateczną decyzję na podstawie zastosowania lub interpretacji regulaminu. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych, wysyłając je na adres centrali firmy Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia). Reklamacje w żadnym wypadku nie będą omawiane osobiście ani telefonicznie. Reklamacje złożone po przewidzianym terminie nie będą rozpatrywane.

ARTYKUŁ 13

Przystępując do udziału w konkursie, zgadzasz się, aby podane przez Ciebie dane osobowe były przechowywane i wykorzystywane przez firmę Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia oraz przez jej dostawcę, czyli wymienioną poniżej stronę trzecią, w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z określoną Polityką prywatności:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia

ARTYKUŁ 14

Niniejszy regulamin podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z tym konkursem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.

ARTYKUŁ 15

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tego konkursu będą udzielane wyłącznie na piśmie.

ARTYKUŁ 16

Zwycięzcy wyrażają zgodę na udział we wszelkich formach reklamy lub promocji w związku z przyznaniem nagród.