x

Wybierz język

WYGRAJ WYJAZD NA KARATE BOOT CAMP POWER RANGERS

Zgadza się! Zostań mistrzem gry Power Up i wygraj wyjątkowy wyjazd na Karate Boot Camp POWER RANGERS. Nagroda obejmuje także wycieczkę na plan i zakwaterowanie.

Graj i wygraj!

menu

językiINFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
I PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych i prywatności dotyczy konkursu Power Your Day.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych obowiązującymi w niektórych krajach niniejsza informacja określa, kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych uczestników konkursu, jakie dane są gromadzone i jak są przetwarzane, jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych, jak długo przechowywane są dane osobowe, jakie są prawa uczestników konkursu, sposób dostępu do danych osobowych i źródła dalszych informacji.

1. Ogólne

Firma Panasonic Energy Europe NV z siedzibą pod adresem Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia, zarejestrowana pod numerem 0414.688.361, organizuje konkurs Power Your Day („Konkurs”) przeznaczony dla osób fizycznych, który trwa od 15.04.2021 r. do 30.12.2021 r.

W konkursie Power Your Day mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające w następujących krajach: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs jest zarządzany przez zewnętrznego dostawcę, firmę BBC Ark bv z siedzibą pod adresem Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgia.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie można znaleźć w Zasadach konkursu.

2. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych?

Za gromadzenie danych osobowych odpowiedzialna jest firma Panasonic Energy Europe NV („Panasonic”), będąca niezależnym administratorem danych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 6 poniżej.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Panasonic będzie przetwarzać dane osobowe wymienione poniżej na potrzeby Konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. Zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przed wzięciem udziału w konkursie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o przetwarzaniu danych i poproszeni o zaznaczenie pola („Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wykorzystane na potrzeby tego konkursu zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności”). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jedynie ograniczone i niezbędne informacje. Dostęp do danych osobowych będzie możliwy na zasadzie ograniczonego dostępu.

4. Jakie dane osobowe są gromadzone i jak są przetwarzane?

Dane osobowe

Od wszystkich uczestników konkursu zostaną zgromadzone następujące dane osobowe: pseudonim, imię, adres e-mail, adres IP oraz kraj zamieszkania.

Od wszystkich zwycięzców konkursu zostaną zgromadzone następujące dane osobowe: nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i data urodzenia.

Jak przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, która znajduje się na serwerach w Irlandii, należących do i obsługiwanych przez Panasonic Energy Europe NV i BCC Ark bv. Firma BCC Ark bv podjęła zobowiązania umowne z firmą Panasonic w celu zabezpieczenia danych osobowych. BCC Ark bv zobowiązuje się do przestrzegania rygorystycznych praktyk w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług (np. w celu wysyłania wiadomości e-mail) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Firma BCC Ark bv podjęła zobowiązania umowne z tymi dostawcami w celu zabezpieczenia danych osobowych.

BCC Ark bv może udostępniać firmie Panasonic następujące raporty i informacje:

  • Przegląd wszystkich zgłoszeń (wszystkie zgromadzone dane osobowe wszystkich uczestników)
  • Wszystkie zgromadzone dane osobowe wszystkich zwycięzców
  • Informacje analityczne o stronie internetowej (statystyki Google Analytics: liczba osób odwiedzających stronę internetową, liczba sesji, urządzenia, przeglądarki…).

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne, aby spełnić nasze potrzeby prawne, sądowe lub finansowe.

5. Jakie prawa wynikające z przepisów o ochronie danych przysługują uczestnikom Konkursu?

Uczestnicy konkursu mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich zmiany z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w obowiązującym prawie.

W przypadku uczestników konkursu mieszkających w UE/EOG prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) obejmują prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, prawo do żądania zmiany lub aktualizacji niedokładnych danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w RODO. Uczestnicy konkursu mają również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych pod pewnymi warunkami. Ponadto w niektórych przypadkach uczestnicy konkursu mają również prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do żądania zwrotu danych osobowych, które zostały nam przekazane, w jednolitym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania ich przekazania stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne, bez sprzeciwu z naszej strony i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań uczestników konkursu w zakresie zachowania poufności.

Jeśli uczestnicy konkursu chcą skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub chcą uzyskać dodatkowe informacje, mogą skontaktować się z nami:

  1. Za pośrednictwem poczty: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Na taką prośbę odpowiemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania, chyba że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych przewidują dłuższy okres.

Jeśli uczestnicy konkursu nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe, oprócz wyżej wymienionych praw mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

6. Z kim mogę się skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji?

  1. Za pośrednictwem poczty: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia
  2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/