x

Vyberte svoj jazyk

VYHRAJTE ÚČASŤ VO VÝCVIKOVOM TÁBORE STRÁŽCOV VESMÍRU KARATE BOOT CAMP

Áno, je to tak! Ovládnite hru Power Up a máte šancu vyhrať účasť v exkluzívnom výcvikovom tábore STRÁŽCOV VESMÍRU Karate Boot Camp. Súčasťou výhry je aj výlet na miesto natáčania a ubytovanie cez noc.

Hrajte a vyhrajte!

ponuka

jazykyPravidlá súťaže

ČLÁNOK 1

Bezplatnú súťaž bez povinnosti nákupu organizuje spoločnosť Advanced Power Solutions NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko od 15. 4. 2021 do 30. 12. 2021. Do tejto súťaže sa môžete prihlásiť iba prostredníctvom webovej stránky súťaže (poweryourday.win).

ČLÁNOK 2

Súťaž je otvorená pre dospelých vo veku najmenej osemnásť rokov (alebo pre mladšie osoby s povolením rodičov), ktorí majú trvalý pobyt v nasledujúcich krajinách: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Severné Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Turecko, Veľká Británia, Ukrajina. S výnimkou občanov vyššie uvedených krajín pracujúcich pre spoločnosť Advanced Power Solutions NV a personálu koordinačného strediska súťaže, ako aj ich blízkych príbuzných (do prvej generácie). Spoločnosť Advanced Power Solutions NV má právo kedykoľvek vylúčiť osobu z účasti (a to bez povinnosti uviesť dôvody) na určitý čas počas súťaže organizovanej spoločnosťou Advanced Power Solutions NV na základe toho, že daná osoba porušila alebo existuje podozrenie, že porušila niektorú zo zmluvných podmienok alebo sa dopustila zneužitia, narušenia alebo podvodnej účasti na súťaži. Účasť na súťaži organizovaným spôsobom a/alebo v rámci skupiny sa považuje za podvod a automaticky vedie k vylúčeniu. Týmto ste boli oboznámení s tým, že spoločnosť Advanced Power Solutions NV implementovala určité opatrenia proti podvodnému konaniu vrátane zistenia metód ako nadmerné použitie jednej adresy IP.

ČLÁNOK 3

Účastníci sa pri zapojení do súťaže musia riadiť postupom uvedeným na webovej stránke (poweryourday.win) a zaregistrovať sa pomocou platnej e-mailovej adresy. Do súťaže je možné zapojiť sa len spôsobom, ktorý je uvedený v týchto pravidlách. Všetky neúplné prihlášky do súťaže alebo prihlášky s nesprávnym formátom údajov budú považované za neplatné.

ČLÁNOK 4

Aby sa účastníci mohli prihlásiť do súťaže, musia prostredníctvom webovej stránky (poweryourday.win) správne a úplne vyplniť tieto údaje:

 • Registrácia skóre po odohraní hry POWER UP na stránke poweryourday.win (1 pole)
 • Odpoveď na rozhodujúcu otázku pre mesačnú cenu (1 pole)
 • Odpoveď na rozhodujúcu otázku pre hlavnú cenu (1 pole)
 • Osobné údaje v súťažnom formulári Panasonic (4 polia)
 • Súhlas so zverejnením výsledkov hry (1 začiarkavacie políčko – voliteľné)
 • Súhlas s podmienkami súťaže a zásadami ochrany osobných údajov (2 začiarkavacie políčka)

ČLÁNOK 5

Výhercovia sú:

Výhercovia prvej ceny (3): účastník, ktorý v hre POWER UP na stránke poweryourday.win dosiahol najvyššie skóre. V prípade remízy rozhoduje rozhodujúca otázka pre hlavnú cenu. Výhercovia prvej ceny vyhrajú účasť vo výcvikovom tábore STRÁŽCOV VESMÍRU Karate Boot Camp na tajnom mieste vrátane letenky a ubytovania v luxusnom hoteli na 3 noci. Každý výherca si so sebou môže vziať jednu osobu.

Finalisti (50): na konci súťaže získa 50 účastníkov s najvyšším počtom bodov v hre POWER UP (okrem víťazov) morfér strážcov vesmíru POWER RANGERS Dino Fury Morpher a Nerf Ultra AMP. Ceny budú uvedené na stránke poweryourday.win/sk/prizes. V prípade remízy rozhoduje rozhodujúca otázka pre hlavnú cenu.

Výhercovia mesačných cien (25): Každý mesiac bude z účastníkov vybratých 25 výhercov s najbližším odhadom správnej odpovede na otázku pre mesačnú cenu v súťažnom formulári. V prípade remízy vyhráva účastník, ktorý zadal svoju odpoveď skôr. Ceny pre každý mesiac budú uvedené na stránke poweryourday.win/sk/prizes. Mesačné ceny:

 • 5x Nerf Ultra Amp a balenie 2 figúrok strážcov vesmíru POWER RANGERS Battle Attackers (5 najlepších odpovedí)
 • 20x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 a balenie 2 figúrok strážcov vesmíru POWER RANGERS Battle Attackers (odpovede 6 – 25)

Každý jednotlivec sa môže prihlásiť do mesačnej súťaže iba raz a s 1 platnou e-mailovou adresou. Účastníci môžu celkovo vyhrať maximálne 2 mesačné ceny, ako aj buď prvú cenu alebo 1 cenu pre finalistov na konci súťaže. Jednotlivci sú vylúčení z možnosti získať mesačnú cenu alebo cenu pre finalistov, ak majú rovnakú IP adresu alebo fyzickú adresu.

ČLÁNOK 6

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV bude kontaktovať 25 výhercov mesačných cien e-mailom v týždni nasledujúcom po skončení mesiaca, v ktorom sa prihlásili do súťaže (prvý týždeň nasledujúceho mesiaca), a požiada ich, aby potvrdili svoje celé meno, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo pred piatkom nasledujúceho týždňa (druhý týždeň v mesiaci).

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV bude kontaktovať výhercov prvej ceny a finalistov e-mailom do piatka 21. januára 2022 a požiada ich, aby potvrdili svoje celé meno, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo do piatka 4. februára 2022.

Ak výhercovia neposkytnú tieto údaje, výhry cien budú zrušené. Spoločnosť Advanced Power Solutions NV si vyhradzuje právo overiť totožnosť a povolený minimálny vek, aby mohla vydať cenu. Ak výhercovia v stanovenom čase nepotvrdia, že cenu prijímajú, spoločnosť Advanced Power Solutions NV má právo vybrať iného výhercu a udeliť cenu tejto osobe.

ČLÁNOK 7

Ceny nemožno rozdeliť a musia sa prijať v pôvodnom stave. Ceny môžu byť udelené len výhercom a nie sú prenosné na iné osoby. Výhercovia nemajú právo žiadať peňažnú hodnotu cien, ktoré im boli ponúknuté, ani nemôžu vymeniť tieto ceny za iné alternatívne produkty. Výhercovia dostanú ceny poštou po tom, ako potvrdia svoju oficiálnu adresu.

ČLÁNOK 8

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV nie je povinná kompenzovať, spätne zaplatiť ani vymeniť za peniaze akékoľvek straty alebo krádež. V žiadnom prípade sa nepripúšťa akékoľvek peňažné vyrovnanie. Spoločnosť Advanced Power Solutions NV môže nahradiť ponúkané ceny cenami podobnej alebo vyššej hodnoty, ak je to nutné z dôvodov dostupnosti. Spoločnosť Advanced Power Solutions NV si vyhradzuje toto právo.

ČLÁNOK 9

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV neposkytuje žiadne záruky za ceny a nezodpovedá za:

 • krádež, stratu, poškodenie, úraz alebo náklady akejkoľvek povahy vrátane tých, ktoré môžu byť priamym alebo nepriamym dôsledkom účasti na tejto súťaži, udelenia cien alebo akéhokoľvek spôsobu, ktorým sa môžu ceny použiť;
 • akékoľvek straty, omeškania alebo zrušenie treťou stranou (letecká spoločnosť, cestovná kancelária, dopravná spoločnosť atď.);
 • akúkoľvek formu omeškania pri doručovaní listov alebo balíkov poštovými službami;
 • akúkoľvek formu technických problémov na webovom sídle a/alebo v e-mailovom systéme alebo akúkoľvek možnú nekompatibilitu medzi technológiami použitými v súťaži a hardvérovou a/alebo softvérovou konfiguráciou, ktorú používa účastník;
 • akúkoľvek formu dodatočných nákladov, ktoré vznikli výhercovi pri využívaní alebo používaní ceny;
 • rozhodnutie alebo zamietnutie orgánu v akejkoľvek podobe, ktorým sa výhercovi zamedzuje alebo zakazuje využiť cenu okrem iného vrátane vládnych opatrení/obmedzení v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.
 • Rozhodnutie alebo zamietnutie orgánu v akejkoľvek podobe, ktoré spoločnosti Advanced Power Solutions NV znemožní udeliť cenu, okrem iného vrátane vládnych opatrení/obmedzení v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.

Okrem toho bude z účasti vylúčený každý účastník, ktorý sa pokúsi prekaziť riadny priebeh súťaže.

ČLÁNOK 10

Všetky náklady, ktoré vznikli na základe účasti na súťaži, hradí výlučne účastník. Účastníci si za žiadnych okolnosti nemôžu nárokovať náklady na účasť od organizátora.

ČLÁNOK 11

Spoločnosť Advanced Power Solutions NV si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez predchádzajúceho oznámenia alebo skrátiť či zrušiť súťaž, ak to bude nutné v dôsledku neočakávaných okolností alebo okolností mimo jej kontrolu. Takéto okolnosti v žiadnom prípade neopodstatňujú akékoľvek nároky voči spoločnosti Advanced Power Solutions NV.

ČLÁNOK 12

Účasťou na tejto súťaži vyjadrujete svoj plný súhlas so všetkými pravidlami. V prípade akýchkoľvek praktických ťažkostí spoločnosť Advanced Power Solutions NV prijme konečné rozhodnutie o uplatnení alebo výklade pravidiel. Akékoľvek sťažnosti súvisiace s touto súťažou musia byť predložené písomne do siedmich pracovných dní a zaslané hlavnému sídlu spoločnosti Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko). Sťažnosti nie je za žiadnych okolností možné podať prostredníctvom osobného alebo telefonického rozhovoru. Sťažnosti, ktoré nie sú predložené vo vymedzenej lehote, sa nebudú posudzovať.

ČLÁNOK 13

Účasťou v súťaži vyjadrujete súhlas s uchovávaním a používaním vami poskytnutých osobných údajov spoločnosťou Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko a nasledujúcimi tretími stranami ako jej dodávateľmi v rámci správy súťaže v súlade s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgicko

ČLÁNOK 14

Tieto pravidlá sa riadia belgickým právom. Belgické súdy majú výlučnú súdnu právomoc rozhodovať o akýchkoľvek sporoch, ktoré vyplynú z tejto súťaže.

ČLÁNOK 15

Na všetky otázky o tejto súťaži sa odpovedá len písomne.

ČLÁNOK 16

Výhercovia súhlasia, že sa zapoja do akejkoľvek formy reklamy alebo propagácie v súvislosti s udelením cien.