x

Vyberte svoj jazyk

VYHRAJTE ÚČASŤ VO VÝCVIKOVOM TÁBORE STRÁŽCOV VESMÍRU KARATE BOOT CAMP

Áno, je to tak! Ovládnite hru Power Up a máte šancu vyhrať účasť v exkluzívnom výcvikovom tábore STRÁŽCOV VESMÍRU Karate Boot Camp. Súčasťou výhry je aj výlet na miesto natáčania a ubytovanie cez noc.

Hrajte a vyhrajte!

ponuka

jazykyOZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV
A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane údajov a osobných údajov sa vzťahujú na súťaž Power Your Day.

V súlade s požiadavkami nariadení o ochrane osobných údajov v niektorých krajinách sa v tomto oznámení uvádza, kto je zodpovedný za zhromažďovanie vašich údajov, aké osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa spracúvajú a tiež účely a právny základ spracovania, dĺžka uchovania osobných údajov, vaše práva, možnosť získať prístup k osobným údajom a kde hľadať ďalšie informácie.

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgicko, s registračným číslom 0414.688.361, ponúka jednotlivcom možnosť zapojiť sa do súťaže „Power Your Day” (ďalej len „súťaž”), ktorá prebieha od 15. 4. 2021 do 30. 12. 2021.

Účasť v súťaži Power Your Day je umožnená iba osobám, ktoré majú trvalý pobyt v týchto krajinách: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Severné Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Turecko, Veľká Británia, Ukrajina.

Súťaž spravuje poskytovateľ tretej strany, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgicko.

Ďalšie podmienky účasti v súťaži nájdete v pravidlách súťaže.

2. Kto je zodpovedný za zhromažďovanie vašich osobných údajov?

Za zhromažďovanie vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Panasonic Energy Europe NV ako nezávislý správca (ďalej len „Panasonic“). Ďalšie informácie nájdete v oddiele 6 nižšie.

3. Aký je náš účel a právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spoločnosť Panasonic spracuje vaše osobné údaje (ktoré sú uvedené nižšie) na účely riadenia súťaže.

Vaše osobné údaje budú spracované na základe vášho súhlasu. Účastníci súťaže budú informovaní o tomto spracovaní a budú požiadaní o aktívne začiarknutie políčka („Súhlasím s tým, že sa moje osobné údaje použijú na účel riadenia tejto súťaže v súlade s platnými zásadami na ochranu osobných údajov”) pred vstupom do súťaže v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spracovanie sa obmedzuje iba na obmedzené a potrebné informácie. K osobným údajom bude umožnený prístup iba na základe nevyhnutnosti informácií.

4. Aké osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa spracúvajú?

Osobné údaje

Od všetkých účastníkov sa zhromaždia tieto osobné údaje: prezývka, krstné meno, e-mailová adresa, IP adresa a krajina pobytu.

Od všetkých výhercov súťaže sa zhromaždia aj tieto ďalšie osobné údaje: priezvisko, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje budú uložené v databáze, ktorá sa nachádza na serveroch hosťovaných a prevádzkovaných v Írsku spoločnosťou Panasonic Energy Europe NV a BCC Ark bv. Spoločnosť BCC Ark bv uzavrela so spoločnosťou Panasonic zmluvné záväzky týkajúce sa zabezpečenia vašich osobných údajov. Spoločnosť BCC Ark bv sa zaväzuje dodržiavať prísne postupy na ochranu osobných údajov a zaistenie bezpečnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb tretích strán (napr. na účel odosielania e-mailov) v rozsahu potrebnom na účely riadenia súťaže. Spoločnosť BCC Ark bv uzavrela s týmito tretími stranami zmluvné záväzky týkajúce sa zabezpečenia vašich osobných údajov.

Spoločnosť BCC Ark bv môže so spoločnosťou Panasonic zdieľať tieto prehľady a informácie:

  • Prehľad všetkých príspevkov (všetky zhromaždené osobné údajov všetkých účastníkov)
  • Všetky zhromaždené osobné údaje všetkých výhercov
  • Analytické informácie o webovej stránke (štatistiky Google Analytics: počet návštevníkov, relácií, zariadení, prehliadačov...)

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je potrebné na splnenie našich právnych, súdnych alebo finančných potrieb.

5. Aké sú vaše práva podľa právnych predpisov o ochrane údajov?

K svojim osobným údajom máte prístup a môžete požiadať o opravu v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v platných právnych predpisoch.

Ak sídlite v EÚ/EHP, vaše práva na základe všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) zahŕňajú právo na prístup k vašim osobným údajom a možnosť získať ich kópiu, právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a právo podať námietku alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov za podmienok stanovených v GDPR. Za určitých podmienok máte tiež právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte navyše právo na prenos údajov. To je právo požiadať o vrátenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a požiadať o ich prenos tretej strane, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné, bez akýchkoľvek prekážok z našej strany a podľa vašich požiadaviek na dôvernosť.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv alebo ak chcete získať ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať:

  1. Poštou: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium
  2. Kontaktným formulárom: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Na vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia takejto žiadosti, pokiaľ nie je podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov povolená dlhšia lehota.

Okrem vyššie uvedených práv môžete podať sťažnosť aj príslušnému dozornému orgánu, ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje.

6. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem ďalšie informácie?

  1. Poštou: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium
  2. Kontaktným formulárom: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/