x

Zgjidhni gjuhën tuaj

FITONI PËR TË QENË PJESË E NJË KAMPI TRAJNIMI TË KARATESË POWER RANGERS

Po, e dëgjuat saktë! Zotëroni lojën Power Up dhe jepini një shans vetes për të fituar pjesëmarrje ekskluzive në kampin e trajnimit të karatesë POWER RANGERS. Kjo përfshin një udhëtim në grup dhe fjetjen për një natë.

Luani dhe fitoni

menyja

gjuhëtRregullat e konkursit

NENI 1

Një konkurs falas pa detyrim blerjeje po organizohet nga Advanced Power Solutions NV, me adresë në Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë, nga data 15.4.2021 deri më 31.12.2021 (CET). Mund të merrni pjesë në këtë konkurs vetëm përmes uebsajtit përkatës (poweryourday.win).

NENI 2

Konkursi është i hapur për persona madhorë, të moshës mbi tetëmbëdhjetë vjeç (ose nën këtë moshë me leje nga prindërit), të cilët janë banorë të shteteve të mëposhtme: Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Irlandë, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Republika e Maqedonisë së Veriut, Maltë, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Republika Sllovake, Spanjë, Suedi, Zvicër, Holandë, Turqi, Mbretëri e Bashkuar, Ukrainë. Përjashtohen banorët e këtyre shteteve që punojnë për Advanced Power Solutions NV and Hasbro, Inc. dhe personeli i qendrave të koordinimit të konkursit, së bashku me pjesëtarët e afërt të familjeve të tyre (përfshirë lidhje gjaku deri në brezin e parë). Advanced Power Solutions NV ka të drejtë të përjashtojë një person nga pjesëmarrja në çdo moment (dhe pa qenë i detyruar të japë ndonjë arsye) për një kohë të caktuar gjatë konkursit të organizuar nga Advanced Power Solutions NV bazuar në shkeljen ose dyshimin e shkeljes së një prej kushteve të përgjithshme të pjesëmarrjes ose në rast abuzimi, shkeljeje apo pjesëmarrjeje mashtruese në konkurs. Pjesëmarrja në konkurs në mënyrë të organizuar dhe/ose si grup do të konsiderohet mashtrim dhe do të sjellë automatikisht përjashtimin e tyre. Përmes kësaj ju njoftojmë se Advanced Power Solutions NV ka marrë masa të caktuara kundër sjelljes mashtruese, duke përfshirë por pa u kufizuar me identifikimin e praktikave të tilla si përdorimi i tepërt i një adrese të vetme IP-je.

NENI 3

Për të marrë pjesë në konkurs, pjesëmarrësit duhet të ndjekin procedurën siç tregohet në uebsajt (poweryourday.win) dhe të regjistrohen duke përdorur një adresë të vlefshme emaili. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të marrë pjesë në konkurs përveçse siç tregohet në këto rregulla. Çdo hyrje e pjesshme apo e pasaktë në konkurs do të konsiderohet e pavlefshme.

NENI 4

Për të marrë pjesë në konkurs, pjesëmarrësit duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë saktë si më poshtë përmes faqes së internetit (poweryourday.win):

 • Regjistrimin e pikëve të tyre pasi kanë luajtur lojën POWER UP në poweryourday.win (1 fushë)
 • Përgjigjen e tyre për pyetjen përcaktuese të fituesit për çmimin mujor (1 fushë).
 • Përgjigjen e tyre për pyetjen përcaktuese të fituesit për çmimin kryesore (1 fushë).
 • Të dhënat e tyre në formularin e konkursit të Panasonic (4 fusha)
 • Miratimin mbi publikimin e pikëve të lojës (një kuti për të shënuar - opsionale)
 • Miratimin e rregullave të konkursit dhe politikës së privatësisë (2 kuti për të shënuar)

NENI 5

Fituesit janë:

Fituesit e çmimit të parë (3): pjesëmarrësi që regjistron pikët më të larta në lojën POWER UP në poweryourday.win. Në rast të një barazimi, pyetja përcaktuese është ajo që do të vendosë për çmimin kryesor. Fituesit e çmimit të parë do të marrin pjesë në kampin e trajnimit të karatesë POWER RANGERS në një vend të fshehtë, duke përfshirë fluturimin dhe fjetjen në hotel luksoz për 3 net. Secili fitues mund të marrë një person tjetër me vete.

Nënkampionët (50): në fund të konkursit, 50 pjesëmarrësit me pikët më të larta në lojën POWER UP (përveç fituesve) do të marrin një POWER RANGERS Dino Fury Morpher dhe një Nerf Ultra AMP. Çmimet do të do të listohen në poweryourday.win/sq/prizes. Në rast të një barazimi, pyetja përcaktuese është ajo që do të vendosë për çmimin kryesor.

Fituesi për çdo muaj (25): Çdo muaj, 25 fituesit do të jenë pjesëmarrësit me hamendësimin më të përafërt të përgjigjes së saktë të pyetjes mujore të çmimit në formularin e konkursit. Në rast shorti, fitues do të jetë pjesëmarrësi që është përgjigjur i pari. Çmimet për çdo muaj do të listohen në poweryourday.win/sq/prizes. Çmimet mujore janë:

 • 5 x Nerf Ultra Amp dhe POWER RANGERS Luftëtarë të betejës, 2 copë (5 përgjigjet më të sakta)
 • 20 x Nerf Elite 2.0 Phoenix CS-6 dhe POWER RANGERS Luftëtarë të betejës, 2 copë (përgjigjet 6-25)

Çdo person mund të marrë pjesë në konkurs vetëm 1 herë në muaj me 1 adresë të vlefshme e-maili. Pjesëmarrësit mund të fitojnë maksimumi 2 çmime mujore në total, si dhe çmimin e parë ose 1 çmim të nënkampionit në fund të konkursit. Individët përjashtohen nga fitimi i një çmimi mujor ose çmimin e nënkampionit nëse kanë të njëjtën adresë IP-je ose adresë fizike.

NENI 6

Advanced Power Solutions NV do të kontaktojë me 25 fituesit mujorë përmes e-mailit, gjatë javës pas mbylljes së muajit në të cilin ata kanë marrë pjesë në konkurs (javën e parë të muajit pasardhës), dhe do t'u kërkojë atyre të konfirmojnë emrin dhe mbiemrin, adresën, datëlindjen dhe numrin e telefonit, përpara ditës së premte të javës në vijim (java e dytë e muajit).

Advanced Power Solutions NV do të kontaktojë fituesit e çmimeve të para dhe të nënkampionëve me email përpara të premtes së datës 21 janar 2022 dhe do t'u kërkojë atyre të konfirmojnë emrin dhe mbiemrin, adresën, datëlindjen dhe numrin e telefonit përpara të premtes së 4 shkurtit 2022.

Çmimi do të anulohet nëse nuk jepen këto të dhëna. Advanced Power Solutions NV rezervon të drejtën të inspektojë identitetin dhe moshën e kërkuar minimale për të dhënë çmimin. Nëse fituesit nuk konfirmojnë pranimin e çmimit brenda kohës së përcaktuar, atëherë Advanced Power Solutions NV ka të drejtën të zgjedhë një fitues tjetër dhe t'ia japë çmimin atij personi.

NENI 7

Çmimet nuk mund të ndahen dhe duhet të pranohen siç janë. Çmimet mund t'u jepen vetëm fituesve dhe nuk mund t'u transferohen të tjerëve. Fituesit nuk kanë të drejtë të kërkojnë vlerën në të holla të çmimeve në fjalë dhe as nuk mund t'i këmbejnë këto çmime me alternativa të tjera. Fituesit do t'i marrin çmimet e tyre me postë pasi të kenë konfirmuar adresën e tyre zyrtare.

NENI 8

Advanced Power Solutions NV nuk do të ketë detyrimin të kompensojë, shlyejë apo këmbejë me të holla humbjet apo vjedhjet. Nuk ka absolutisht asnjë mundësi për të bërë shlyerjen me të holla. Advanced Power Solutions NV mund t'i zëvendësojë çmimet e ofruara me ato me çmim të ngjashëm ose më të lartë, nëse kjo është e nevojshme për arsye disponueshmërie. Advanced Power Solutions NV rezervon të drejtën për ta bërë këtë.

NENI 9

Advanced Power Solutions NV nuk jep apo nuk ofron asnjë garanci për çmimet dhe nuk ka asnjë detyrimin ose nuk është përgjegjës për:

 • vjedhje, humbje, dëmtime, një aksident apo kosto të çfarëdo natyre, duke përfshirë ato që mund të jenë pasojë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë e pjesëmarrjes në këtë konkurs, e shpërndarjes së çmimeve apo e ndonjë mënyre sipas të cilës mund të përdoren çmimet;
 • të gjitha humbjet, vonesat apo anulimet nga një palë e tretë (kompani ajrore, agjenci udhëtimi, kompani transporti etj.);
 • çfarëdo formë vonese në dorëzimin e letrave ose pakove nga shërbimi postar;
 • çfarëdo formë të problemeve teknike në uebsajt dhe/ose në sistemet e emailit, as për papajtueshmërinë e mundshme mes teknologjive të përdorura për konkurrimin dhe konfigurimit të harduerëve dhe/ose softuerëve të përdorur nga pjesëmarrësi;
 • çfarëdo formë kostoje shtesë që i shkaktohet fituesit për të përfituar ose përdorur çmimin;
 • vendim ose refuzim përmes çfarëdolloj autoriteti që parandalon ose ndalon fituesin ta përdorë çmimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar në masat/kufizimet e qeverisë për shkak të COVID-19.
 • Vendim ose refuzim përmes çfarëdolloj autoriteti, që e bën të pamundur për Advanced Power Solutions NV të ofrojë çmimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar në masat/kufizimet e qeverisë për shkak të COVID-19.

Gjithashtu, cilido pjesëmarrës që përpiqet të pengojë progresin e duhur të konkursit do të përjashtohet nga pjesëmarrja.

NENI 10

Të gjitha kostot që shkaktohen nga pjesëmarrja në konkurs do të shlyhen krejtësisht nga pjesëmarrësi. Në asnjë rrethanë pjesëmarrësit nuk mund të kërkojnë kostot e pjesëmarrjes nga organizuesi.

NENI 11

Advanced Power Solutions NV rezervon të drejtën të ndryshojë rregullat e konkursit pa njoftim paraprak ose të zvogëlojë apo anulojë konkursin nëse kjo është e nevojshme për shkak të rrethanave të paparashikuara ose rrethanave përtej kontrollit të vet. Në asnjë rrethanë këto ngjarje nuk do të justifikojnë ndonjë pretendim kundër Advanced Power Solutions NV.

NENI 12

Duke marrë pjesë në këtë konkurs, ju bini dakord që të pranoni plotësisht të gjitha rregullat. Në rast të ndonjë vështirësie praktike, Advanced Power Solutions NV do të marrë vendimin përfundimtar në lidhje me zbatimin ose interpretimin e rregullave. Çdo ankesë në lidhje me këtë konkurs duhet të bëhet me shkrim brenda shtatë ditëve pune dhe të dërgohet në adresë e selisë së Advanced Power Solutions NV (Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë). Në asnjë rrethanë, ankesat nuk do të diskutohen ballë për ballë apo me telefon. Nuk do të merren në konsideratë ankesat që nuk paraqiten brenda kohës së caktuar.

NENI 13

Duke marrë pjesë në konkurs, ju pranoni që çdo informacion i dhënë nga ana juaj mund të mbahet dhe përdoret nga Advanced Power Solutions NV Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë dhe pala e tretë vijuese si furnitori i saj për të administruar konkursin në përputhje me Politikën e Privatësisë përkatëse:

BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgjikë

NENI 14

Këto rregulla kontrollohen nga ligji belg. Gjykatat belge kanë juridiksionin ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që lind nga ky konkurs.

NENI 15

Çdo pyetje në lidhje me këtë konkurs do të marrë përgjigje vetëm me shkrim.

NENI 16

Fituesit pranojnë të marrin pjesë në çdo formë reklamimi ose promocioni që lidhet me shpërndarjen e çmimeve të tyre.