x

Zgjidhni gjuhën tuaj

FITONI PËR TË QENË PJESË E NJË KAMPI TRAJNIMI TË KARATESË POWER RANGERS

Po, e dëgjuat saktë! Zotëroni lojën Power Up dhe jepini një shans vetes për të fituar pjesëmarrje ekskluzive në kampin e trajnimit të karatesë POWER RANGERS. Kjo përfshin një udhëtim në grup dhe fjetjen për një natë.

Luani dhe fitoni

menyja

gjuhëtMohim i përgjegjësisë

Nuk ofron përfaqësim të garancisë apo saktësisë

Teksa Advanced Power Solutions NV ndërmerr të gjitha përpjekjet e nevojshme për të garantuar saktësinë e informacionit të këtij sajti, kjo e fundit nuk mund të garantohet tërësisht dhe Advanced Power Solutions NV nuk mban përgjegjësi për saktësinë, tërësinë ose autenticitetin e informacionit në përmbajtje të këtij sajti ose të ofruar përmes tij. Ky sajt dhe i gjithë informacioni dhe materialet në përmbajtje të tij ju ofrohen në bazë të konceptit “siç janë”, pa asnjë lloj garancie të shprehur apo të nënkuptuar.

Hiperlidhjet

Sajti mund të përmbajë hiperlidhje të sajteve të tjera, të cilat janë krijuar në pavarësi të plotë nga ky sajt. Rrjedhimisht Advanced Power Solutions NV nuk përfaqëson dhe as garanton saktësinë, tërësinë ose autenticitetin e informacionit në përmbajtje të këtyre sajteve, si dhe aksesin në sajte të tjera në internet që janë të lidhura me këtë sajt, gjë që është tërësisht nën përgjegjësinë tuaj.

Njoftim i të drejtës së autorit

Përmbajtja e këtij sajti mbrohet nga e drejta e autorit. Ju mund të përdorni informacionin, tekstet, figurat ose grafikët në përmbajtje të këtij sajti për përdorimin tuaj personal dhe pa qëllime tregtare dhe ndalohet t’i riprodhoni, modifikoni, transmetoni, licenconi ose publikoni, plotësisht apo pjesërisht, për asnjë arsye pa miratimin me shkrim të Advanced Power Solutions NV.

Markat tregtare

Të gjitha markat tregtare, logot dhe markat e tjera të treguara në këtë sajt janë në pronësi të Advanced Power Solutions NV, Panasonic Coorporation of Japan ose të palëve të treta. Ju mund t’i përdorni, shkarkoni, kopjoni ose shpërndani ato në çfarëdo forme, pa leje me shkrim të Advanced Power Solutions NV, Panasonic Coorporation of Japan ose të palëve të treta, sipas rastit.

Përgjegjësia

Në mënyrë specifike, Advanced Power Solutions NV nuk do të jetë përgjegjëse për dëme të drejtpërdrejta, indirekte, incidente, pasuese ose të veçanta që lidhen me hyrjen në sajt ose me përdorimin e tij, duke përfshirë pa u kufizuar në çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga viruse që mund të prekin kompjuterin ose pajisjen tuaj, ose besueshmërinë e informacionit të marrë përmes sajtit.

DUKE HYRE DHE DUKE PËRDORUR SAJTIN, JU PRANONI KËTË POLITIKË PA KUFIZIME OSE KUALIFIKIME. HYRJA JUAJ NË KËTË SAJT DO TË JETË RRJEDHIMISHT NË PËRPUTHJE ME KËTË POLITIKË (E CILA PËRDITËSOHET HERË PAS HERE), SI DHE ME LEGJISLACIONIN NË FUQI.