x

Zgjidhni gjuhën tuaj

FITONI PËR TË QENË PJESË E NJË KAMPI TRAJNIMI TË KARATESË POWER RANGERS

Po, e dëgjuat saktë! Zotëroni lojën Power Up dhe jepini një shans vetes për të fituar pjesëmarrje ekskluzive në kampin e trajnimit të karatesë POWER RANGERS. Kjo përfshin një udhëtim në grup dhe fjetjen për një natë.

Luani dhe fitoni

menyja

gjuhëtMBROJTJA E TË DHËNAVE
DHE NJOFTIMI PËR PRIVATËSINË

Ky njoftim për mbrojtjen e të dhënave dhe për privatësisë mbulon konkursin "Fuqizoni ditën tuaj".

Në përputhje me kërkesat e rregullores së mbrojtjes së të dhënave të disa vendeve, ky njoftim përcakton palët përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave tuaja, llojin e të dhënave dhe mënyrën e përpunimit, qëllimin dhe bazën ligjore të përpunimit të tyre, kohëzgjatjen e ruajtjes së këtyre të dhënave, aksesin në to dhe ku mund të gjeni informacione të mëtejshme.

1. Të përgjithshme

Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë, me numër regjistrimi 0414.688.361, ofron konkursin “Fuqizoni ditën tuaj” ("Konkursi") për individët, që do të zhvillohet nga data 15 prill 2021 deri më 31 dhjetor 2021.

Konkursi "Fuqizoni ditën tuaj" ofrohet vetëm për individëve që jetojnë në shtetet e mëposhtme: Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Irlandë, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Republika e Maqedonisë së Veriut, Maltë, Norvegji, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, Republika Sllovake, Spanjë, Suedi, Zvicër, Holandë, Turqi, Mbretëri e Bashkuar, Ukrainë.

Konkursi administrohet nga një palë e tretë, BBC Ark bv, Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent, Belgjikë.

Çdo kusht tjetër për pjesëmarrje në konkurs mund të gjendet në Rregulloren e konkursit.

2. Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave tuaja personale?

Panasonic Energy Europe NV si kontrollues i pavarur (i referuar si "Panasonic") është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave tuaja personale. Informacion i mëtejshëm mund të merret në - shikoni seksionin 6 në vijim.

3. Cili është qëllimi dhe baza ligjore e përpunimit të të dhënave tuaja personale?

Panasonic do të përpunojë të dhënat tuaja personale (siç përmendet në vijim) në mënyrë që të administrojë konkursin.

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj. Pjesëmarrësit në konkurs do të informohen për këtë përpunim dhe do t'ju kërkohet që të shënojnë në mënyrë aktive një kuti ("Pranoj që të dhënat e mia personale të përdoren për administrimin e këtij konkursi, në përputhje me politikën e zbatueshme të privatësisë") përpara hyrjes në konkurs siç kërkohet nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Përpunimi përfshin vetëm informacion të kufizuar dhe të nevojshëm. Të dhënat personale do të aksesohen vetëm në bazë të konceptit të nevojës së informimit.

4. Çfarë të dhënash personale mblidhen dhe si përpunohen?

Të dhënat personale

Nga të gjithë pjesëmarrësit do të mblidhen të dhënat personale të mëposhtme: pseudonimi, emri, adresa e postës elektronike, adresa e IP-së dhe shteti i banimit.

Nga të gjithë fituesit e konkursit, do të mblidhen të dhënat e mëposhtme shtesë personale: mbiemri, adresa, numri i telefonit, datëlindja.

Si përpunohen të dhënat personale?

Të dhënat tuaja personale do të ruhen në një bazë të dhënash, që ndodhet në serverët e strehuar dhe drejtohet në Irlandë nga Panasonic Energy Europe NV dhe BCC Ark bv. BCC Ark bv është palë e angazhimeve kontraktuale me Panasonic për të garantuar sigurinë e të dhënave tuaja personale. BCC Ark bv është e angazhuar për të ruajtur praktikat e rrepta të ruajtjes së të dhënave dhe të sigurisë.

Të dhënat tuaja personale mund të bashkëndahen me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta (p.sh. për dërgimin e postës elektronike), për aq sa është e nevojshme me qëllim të administrimit të konkursit. BCC Ark bv është palë e angazhimeve kontraktuale me palë të treta për të garantuar sigurinë e të dhënave tuaja personale.

BCC Ark bv mund të ndajë me Panasonic raportet dhe informacionet e mëposhtme:

  • Përmbledhje e të gjitha paraqitjeve (të gjitha të dhënat personale të mbledhura nga të gjithë pjesëmarrësit)
  • Të gjitha të dhënat personale të mbledhura nga të gjithë fituesit
  • Informacion analitik në lidhje me uebsajtin (statistikat e Google Analytics: nr. e vizitorëve të uebsajtit, seancat, pajisjet, shfletuesit...)

Të dhënat tuaja personale do të ruhen për sa kohë është e nevojshme për përmbushjen e kërkesave tona ligjore, gjyqësore ose financiare.

5. Cilat janë të drejtat tuaja sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave?

Ju mund të aksesoni të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni korrigjime në varësi të kushteve dhe kufizimeve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi.

Nëse ndodheni në një vend të BE-së/Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), të drejtat tuaja sipas Rregullores së përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave (GDPR) përfshijnë të drejtën për të aksesuar të dhënat tuaja personale dhe për të marrë një kopje të tyre, të drejtën për të kërkuar korrigjimin ose përditësimin e çdo pasaktësie në të dhënat personale dhe e drejta për të kundërshtuar ose kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale sipas kushteve të përcaktuara në GDPR. Gjithashtu ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale në kushte të caktuara. Përveç kësaj, ju gjithashtu keni të drejtë për transportueshmërinë e të dhënave në raste të caktuara. Kjo përbën të drejtën për të kërkuar kthimin e të dhënave personale që na keni dhënë në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineritë dhe për të kërkuar transmetimin e tij tek një palë e tretë, aty ku është teknikisht e mundshme, pa pengesa nga ne dhe i nënshtrohet detyrimeve tuaja të konfidencialitetit.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme ose dëshironi të merrni informacione të mëtejshme, mund të na kontaktoni:

  1. Me e-mail: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë
  2. Përmes formularit të kontaktit: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/

Ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj pa vonesë dhe jo më vonë se një muaj nga marrja e kërkesës përkatëse, me përjashtim të rasteve kur parashikohet një periudhë më e gjatë në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Përveç të drejtave tuaja të përshkruara më lart, ju mund të paraqisni një ankesë pranë autoritetit kompetent mbikëqyrës nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale.

6. Kë mund të kontaktoj për informacione të mëtejshme?

  1. Me e-mail: Protection of Personal Data, Panasonic Energy Europe NV, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgjikë
  2. Përmes formularit të kontaktit: https://www.panasonic-batteries.com/en/contact/